ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
53.31%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2562
สถานีราษฎร์พัฒนา
16.53%
ไม่พบความคืบหน้าในสถานี