ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
96.58%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ความก้าวหน้างานโครงสร้างสถานี
ความก้าวหน้างานโครงสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
ความก้าวหน้างานโครงสร้างอาคารจอดแล้วจร