ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
27.00%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน มกราคม 2562
ความก้าวหน้าสถานี
ความก้าวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
ความก้าวหน้าอาคารจอดแล้วจร