รายละเอียดโครงการ
ระบบการเดินรถและการเก็บค่าโดยสาร
เป็นระบบปฏิบัติการที่ รฟม.จะพิจารณาดำเนินการต่อไป ตามนโยบายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สาธารณะของโครงการฯ