รายละเอียดโครงการ
กลุ่มที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง
ในการดำเนินการก่อสร้างงานโยธาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ประกอบด้วย กลุ่มที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญาต่างๆดังนี้
1. ที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant : PIC)
ทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุน รฟม. ในการดำเนินการโครงการ ทั้งการก่อสร้างงานโยธา และการดำเนินการเพื่อเดินรถไฟฟ้า(ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของ รฟม.ตามขั้นตอนต่างๆต่อไป) นำโดย บริษัท MHPM Co.,Ltd. และบริษัทอื่นอีก 3 บริษัท
2. ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1 : PMCSC1)
ทำหน้าที่บริหารและควบคุมการก่อสร้างงานโยธาของสัญญาในความรับผิดชอบ อันได้แก่ สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 4 และสัญญาที่ 5 นำโดย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทอื่นอีก 3 บริษัท
3. ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant 2 : PMCSC2)
ทำหน้าที่บริหารและควบคุมการก่อสร้างงานโยธาของสัญญาในความรับผิดชอบ อันได้แก่ สัญญาที่ 2, สัญญาที่ 3 และสัญญาที่ 6 นำโดย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทอื่นอีก 5 บริษัท
4. ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 ระยะทางประมาณ 6.29 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 สถานี
5. ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12 – รามคำแหง 34 ระยะทางประมาณ 3.44 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 4 สถานี
6. ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 34 – คลองบ้านม้า ระยะทางประมาณ 4.04 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 สถานี
7. ผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 ผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 ได้แก่ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงคลองบ้านม้า – แยกร่มเกล้า ระยะทางประมาณ 8.80 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ 7 สถานี
8. ผู้รับจ้างสัญญาที่ 5 ได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดแล้วจร ประกอบด้วย งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง รวมทั้งอาคารประกอบอื่นๆ บริเวณพื้นที่สำนักงาน รฟม. และงานก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง บริเวณสถานีคลองบ้านม้า
9. ผู้รับจ้างสัญญาที่ 6 ได้แก่ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานออกแบบและก่อสร้างระบบราง ประกอบด้วย งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างงานระบบราง ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – สุวินทวงศ์
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ถึงสัญญาที่ 6 ได้เริ่มดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และมีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 1,980 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาในวันที่ 2 ตุลาคม 2565